Selecteer een pagina

Behandeling bestemmingsplan in gemeenteraad Breda: Op donderdag 14 april 2022 zal de Gemeenteraad van Breda over het bestemmingsplan Beeksestraat 53 in Prinsenbeek geïnformeerd worden. Daarna zal in een daaropvolgende vergadering over het bestemmingsplan gedebatteerd worden, waarna naar verwachting in mei a.s. een besluit genomen zal worden door de gemeenteraad.

Op de hoek Beeksestraat – Pater Rommelaan worden ter plaatse van een vervallen boerderij 5 patiowoningen en 4 appartementen gerealiseerd. De appartementen komen aan de Beeksestraat zelf en in het achtergelegen hofje, genaamd Clazina Biemanserf, worden de 5 patiowoningen gerealiseerd.

impressie appartementen

impressie patio woningen

Bekijk video van de presentatie

Download PDF van de presentatie

Bekijk video van de presentatie

Download PDF van de presentatie

impressie patio woningen

De naamgeving van het project is een verwijzing naar Clazina Biemans (1885 – 1946), een missiezuster uit Prinsenbeek. Als zuster Philothea was zij bijna twintig jaar actief als ziekenverpleegster op Sumatra, Indonesië. Tevens refereert de gekozen naam aan de eerste eigenaar van de oorspronkelijk boerderij, de familie Biemans. 

De verkoop van de woningen is in handen van Van de Wiel Makelaardij uit Prinsenbeek.

impressie appartementen

Vragen & antwoorden ontwikkeling Clazina Biemanserf in Prinsenbeek

Onderstaand zijn een aantal vragen en antwoorden weergegeven die betrekking hebben op het plan Clazina Biemanserf in Prinsenbeek en die vanuit de omgeving gesteld zijn.

Ontsluitingsweg

Is de ontsluitingsweg een openbare weg? Als dit niet het geval is, hoe wordt geregeld dat uitsluitend de bewoners gebruik kunnen maken van de ontsluitingsweg?
Nee, het is geen openbare weg. Dit zal duidelijk gemaakt worden met bebording (eigen weg).

Wat zijn de afmetingen van de ontsluitingsweg?
De weg is 4,8 meter breed en ruim 50 meter lang vanaf de Beeksestraat tot aan het gezamenlijke erf.

Kunnen voertuigen van hulpverleningsdiensten elkaar kunnen passeren als alle parkeervakken zijn bezet en voldoet de ontsluitingsweg aan artikel 6.37 van het Bouwbesluit?
De weg voldoet aan de eisen uit artikel 6.37 van het Bouwbesluit. Daarnaast heeft de brandweer Midden- en West-Brabant haar goedkeuring gegeven aan het plan. De parkeervakken leggen geen beslag op de weg, dus ook als alle parkeervakken bezet zijn, is de breedte van de weg nog steeds voldoende. Voertuigen van hulpverleningsdiensten hoeven elkaar niet te kunnen passeren op deze weg.

Parkeren

Wat zijn de afmetingen van de geprojecteerde haaks-parkeervakken?
Een parkeerplaats dient minimaal 2,5 meter breed en 5 meter diep te zijn. De haaksparkeervakken in onderhavig plan zijn ruim 3 meter breed en 5 meter diep.

Het parkeerbeleid binnen de gemeente zal binnenkort gewijzigd gaan worden. Zal voor dit project ook de nieuwe parkeernota toegepast worden?
Binnen onderhavig project zal het huidige vigerende parkeerbeleid toegepast worden. In het geval dat de nieuwe parkeernota van toepassing zou zijn geweest, zou dit betekenen dat er 15 in plaats van 16 parkeerplaatsen gerealiseerd zouden moeten worden.

Perceel & perceelsgrenzen

Hoe wordt omgegaan met de erfafscheidingen tussen bestaande woningen en de nieuwe woningen?
Dit zal in overleg met de betreffende bewoners besproken en opgepakt worden. Gekozen kan worden voor een gezamenlijke erfafscheiding op de perceelsgrens of ieder een eigen erfafscheiding naast de perceelsgrens.

Is de behoefte aan dit soort koopwoningen onderzocht? Kunnen senioren of starters de woningen wel betalen?
Uit het gemeentelijke beleid blijkt dat er in Prinsenbeek ingezet wordt op woningen voor kleinere huishoudens om te voorzien in de behoefte aan woningen voor ouderen en starters. Daarnaast zet de gemeente in op appartementen en kleine bouwkavels. In onderhavig plan is voorzien in 2 starterswoningen en 7 seniorenwoningen, deze zijn betaalbaar voor beide doelgroepen.

Berging

De patiowoningen lijken geen bergingen te hebben. Dienen deze later door de kopers zelf gerealiseerd te worden?
De patiowoningen zullen met berging gerealiseerd worden. De bergingen zijn voorzien tegen de achterzijde van het diepste gedeelte van de woning.

Is het niet mogelijk om de vier bergingen van de appartementen ergens anders te situeren, bijvoorbeeld aan de zijkant van het appartementencomplex?
Het is gebruikelijk om bergingen aan de achterzijde van een woning te realiseren. In onderhavig geval is beoordeeld of deze elders op locatie geplaatst konden worden. De noordelijke en oostelijke zijde van het appartementengebouw vallen daarbij af, omdat deze beide aan openbaar gebied grenzen. Het enige alternatief zou dan de zuidelijke zijde van het gebouw zijn, de kant van de weg naar het Clazina Biemanserf. De bergingen kunnen niet tegen de gevel voorzien worden, omdat dit afbreuk zou doen aan de verschijning en architectuur van het gebouw zelf. Ook los van het gebouw zien we geen mogelijkheden om de bergingen aan deze zijde te voorzien, zonder dat de kwaliteit van het gebouw en de omgeving daarmee aangetast wordt.

Terrein & omliggende bebouwing

Wat is de afgraafhoogte van het terrein ten opzichte van de omliggende bebouwing?
Het appartementengebouw komt op een hoogte van 3,1 m +NAP, daar waar het omliggende trottoir van de Beeksestraat / Pater Rommelaan op circa 2,8 / 2,9 m +NAP ligt.

Het Clazina Biemanserf komt op 3,15 m + NAP te liggen, de patiowoningen zelf op 3,3 m +NAP. De tuinen van patiowoningen zullen iets lager komen, waardoor deze op vergelijkbaar peil met de tuinen van de omliggende bestaande woningen komen te liggen. Het huidige maaiveld ter plaatse van het Clazina Biemanserf varieert tussen 3,2 en 3,8 m + NAP, wat betekent dat er best wat afgegraven dient te worden.

Vooronderzoek

Is de behoefte aan dit soort koopwoningen onderzocht? Kunnen senioren of starters de woningen wel betalen?
Uit het gemeentelijke beleid blijkt dat er in Prinsenbeek ingezet wordt op woningen voor kleinere huishoudens om te voorzien in de behoefte aan woningen voor ouderen en starters. Daarnaast zet de gemeente in op appartementen en kleine bouwkavels. In onderhavig plan is voorzien in 2 starterswoningen en 7 seniorenwoningen, deze zijn betaalbaar voor beide doelgroepen.